Statut

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH

(Uchwalony na walnym zebraniu członków OSP w Chojnicach dnia 23.03.2018 roku. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.06.2018 roku.)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnicach, zwane dalej OSP.

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- prawo o stowarzyszeniach (Dz.U 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.- o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), a także niniejszego statutu. 

§ 3 

OSP posiada swoją siedzibę w Chojnicach. Może również posiadać swoje filie zlokalizowane w innych miejscach na terenie swego działania określonego w § 4. 

§ 4

Terenem działania OSP jest miasto Chojnice, oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej. W szczególnych przypadkach na polecenie Państwowej Straży Pożarnej OSP może prowadzić działania operacyjne poza własnym terenem działania.

§ 5

OSP posiada osobowość prawną. 

§ 6

OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem OSP jest: 

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
 2. branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu, oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 5. uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 OSP realizuje przez:

 1. organizowanie zespołów do monitorowania stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie działania OSP, oraz przygotowywanie informacji o powyższym,
 2. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
 3. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
 4. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 5. organizowanie kobiecych i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu. 

§ 10a

 1. Działalność określona w § 9 i § 10 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Walne zebranie członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:

– udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

– zwalczanie klęsk żywiołowych,

– ratownictwo i ochrona ludności.

 1. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest: 

– organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

– organizowanie imprez krajoznawczych, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

– usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nie zagrażających mieniu i życiu ludności.

 1. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w  art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr.20 poz.104 z póź. zm.).

§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych,

§ 14

Członkiem zwyczajnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbającym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”

§ 15

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 10 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych, oraz miejscu zamieszkania.
 4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.
 5. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo lub w inny sposób jej działalność. Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 1. uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu członków OSP
 2. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. Członek honorowy ma prawo:

  1. uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu członków OSP
  2. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP,
 2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
 4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 5. używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 19

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
 2. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
 3. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach fachowych,
 4. dbanie o mienie i dobre imię OSP,
 5. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 20

Zarząd OSP spośród członków zwyczajnych tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.

§ 21

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia z OSP,
 2. wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu, działania na szkodę OSP, lub popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę, jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,
 3. skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok,
 4. likwidacji OSP,
 5. śmierci,
 6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i § 19 niniejszego statutu.

§ 23

Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.

§ 24

 1. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej mienie i umundurowania będące w dyspozycji.
 2. W przypadku ustania członkostwa w związku z §21 pkt. 1, 2 i 3 osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkoleń specjalistycznych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy jej członkostwa. Tryb oraz warunki zwrotu tych kosztów określa uchwała Zarządu OSP.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25

Władzami OSP są:

 1. walne zebranie,
 2. zarząd,
 3. komisja rewizyjna.

1. WALNE ZEBRANIE

§ 26

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5 – 9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby, o pełnej zdolności do  czynności prawnych.

§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
 3. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 4. ustalenie wysokości składki członkowskiej, oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu, oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 7. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych,
 9. podejmowanie uchwał sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 10. wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcia na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 3. na żądanie ½ (połowy) członków OSP,
 4. na żądanie Związku OSP RP.

§ 32

Nadzwyczajne walne zebranie zwołane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność, co najmniej połowy członków zwyczajnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, zmiany statutu i rozwiązania OSP podejmowane są większością ⅔ ogólnej liczby głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest obowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad.

Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2. ZARZĄD

§ 36

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa.
 2. Zarząd może powołać do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej ⅓ ustalonego składu.
 3. Wygaśnięcie funkcji członka zarządu może nastąpić w wyniku:

– jego śmierci,

– złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

4. Członkowie zarządu:

– nie mogą być członkami komisji rewizyjnej OSP, ani pozostawać z członkami tej komisji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia,

– nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 37

Do zadań zarządu należy:

 1. reprezentowanie interesów OSP,
 2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zgromadzenia,
 3. zwoływanie walnego zebrania,
 4. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
 5. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
 6. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu, oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
 7. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP, oraz składania sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
 8. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
 9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP, 
 10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród, oraz występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 12. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikającymi z ich przynależności do OSP,
 14. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 38

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40

Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:

 1. wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
 2. organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
 3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 5. kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 6. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP, oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 7. opracowanie opinii i wniosków w sprawie ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43

Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę ustną,
 2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
 3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. upomnienie ustne,
 2. nagana w rozkazie naczelnika straży,
 3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

3. KOMISJA REWIZYJNA

§ 45

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

– przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze  szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

– składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

– przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

– wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

 1. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 2 członków, a przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia,

§ 46

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48

 1. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej ⅓ ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.
 2. Wygaśnięcie funkcji członka komisji rewizyjnej może nastąpić w wyniku:

– jego śmierci,

– złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 48a

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 1. być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 49

Majątek i fundusze OSP powstają z: 

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. dochodu z majątku i imprez,
 4. ofiarności publicznej,
 5. wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50

 1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

§ 50a

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
 3. wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością ⅔ głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby członków.

§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy, lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożliwości zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Gminy Miejskiej Chojnice, natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.