Aktualności

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach w wyposażenie osobiste strażaka.

„FLOREK” – wsparcie dla OSP (edycja 2021)

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.
Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
  • Koszt kwalifikowany zadania : 12 500,00 zł (PLN)
  • Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja 12 500,00 zł (PLN)
  • Informacja o efekcie rzeczowym – zakup dwóch kompletów najwyższej jakości ubrań ochronnych 3-częściowych. Jest to wyposażenie osobiste strażaka do działań ratowniczo gaśniczych.
  • Informacja o efekcie ekologicznym – liczba osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa: 39804

Link do strony dotującego: https://wfos.gdansk.pl/