Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspiera OSP w Chojnicach.

W ramach tegorocznego naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2022) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 11 704,68 zł. W ramach realizowanego Zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w
wysokości 10 000,00 zł. Zadanie polegało na zakupie dwóch kompletów ubrań specjalnych najwyższej jakości. Realizowane Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 40 447 .

https://wfos.gdansk.pl

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej